Thursday, 3 January 2008

Leaders of the Soviet Union

  • Vladimir Lenin (really Vladimir Ilyich Ulyanov) (1922-1924)
  • Josef Stalin (really Joseph Vissarionovich Jugashvili ) (1927-1953)
  • Georgy Maximilianovich Malenkof (Chairman of the council of ministers under Krushchev from 1953-1955)
  • Nikita Sergeyevitch Krushchev (1953-1964)
  • Leonid Ilyich Brezhnev (1964-1982)
  • Yuri Vladimirovich Andropov (1982-1984)
  • Konstantin Ustinovich Chernenko (1984-1985)
  • Mikhail Sergeyevich Gorbachev (1985-1991)

1 comment:

Scriptor Senex said...

Amazing to think I lived through all those leaders bar one! Makes me feel really old!